Các sự kiện nổi bật

1. Diễn đàn đối tác hợp tác trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo POHE: ngày 25/10/2014

2. Hội thảo học tập, đánh giá kết quả học tập tại doanh nghiệp: ngày 17/06/2015