Khảo sát thị trường lao động

Khảo sát thị trường lao động/Thế giới việc làm là công đoạn đầu tiên của quá trình phát triển chương trình đào tạo. Khảo sát được thực hiện nhằm thu thập các thông tin từ thị trường lao động phục vụ cho việc xây dựng các hồ sơ năng lực người học. Nhằm mục tiêu:

  • Điều tra đánh giá lại chương trình để điều chỉnh hồ sơ nghề nghiệp phù hợp với bối cảnh mới cho ngành Chăn Nuôi
  • Thu thập và cập nhật thông tin về nhu cầu nhân lực và xây dựng hồ sơ nghề nghiệp cho ngành Chăn Nuôi

Phiếu khảo sát thị trường lao động

Báo cáo hồ sơ nghề nghiệp và hồ sơ năng lực POHE