Lớp bồi dưỡng giảng viên theo tiêu chuẩn năng lực giảng viên POHE

Danh sách giảng viên tham gia tập huấn:

1. TS. Ngô Hồng Phượng

2. TS. Nguyễn Thị Kim Loan

3. ThS. Nguyễn Thị Mỹ Nhân


EXHIBITIONS

AWARDS